​Velkommen til Sprintbit Software​ Support & Hjælp Center

​Distributionslicens

​ BEMÆRKNING

Den eksekverbare installation af al Sprintbit Software ("SOFTWARE") software leveres til DIG af Sprintbit Software, ("LICENSGIVER") kun til distribution under følgende betingelser. LICENSOR forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til DIG. LICENSOR bevarer ejerskabet af alle kopier af selve SOFTWAREN. DU påtager dig eneansvaret for DIN distribution
af SOFTWAREN.

LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT OMHYGGELIGT. DEN PERSON ELLER ENHED, DER HAR TIL HENSIGT AT
DISTRIBUERE DENNE SOFTWARE ("DU") ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF BETINGELSERNE I DENNE
DISTRIBUTIONSLICENS. HVIS DU IKKE ACCEPTERER BETINGELSERNE I DENNE
DISTRIBUTIONSLICENS, ER DET FORBUDT FOR DIG AT DISTRIBUERE DENNE SOFTWARE.

1. EJERSKAB

Denne SOFTWARE og de relaterede ophavsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder tilhører udelukkende Sprintbit Software, og/eller dets leverandører. DU erhverver ingen titel, rettighed eller interesse i SOFTWAREN andet
end de DISTRIBUTIONSLICENS-rettigheder, der er tildelt heri.

2. DISTRIBUTIONSLICENS

DU tildeles en begrænset, ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig DISTRIBUTIONSLICENS til kun at gøre følgende:

Lave komplette og umodificerede kopier af kun den eksekverbare installation af TRIAL-versionen af denne SOFTWARE, som frigivet på hjemmesiden(e) af Sprintbit Software, , i maskinlæsbar form til distribution til en tredjepart udelukkende
med henblik på evaluering med henblik på køb af tredjepart, forudsat at hele indholdet af TRIAL-versionen kopieres i sin helhed med betaling, copyright og varemærkeoplysninger på plads. Selvom SOFTWAREN ikke må sælges, kan der opkræves et distributionsgebyr for tjenesten med at levere denne SOFTWARE til andre på fysiske, CD-ROM eller
magnetiske medier (dvs. kun opkrævning for medier og duplikeringstjenester). Denne SOFTWARE er beskyttet i henhold til USA's love om ophavsret og internationale traktatbestemmelser. Denne SOFTWARE og dokumentation er
Copyright (c) 2001 - 2010 by Sprintbit Software, Alle rettigheder forbeholdes.
På verdensplan.

DU ACCEPTERER, AT DU IKKE MÅ DISTRIBUERE EN REGISTRERET VERSION AF DENNE
SOFTWARE, OG DU MÅ HELLER IKKE DISTRIBUERE NOGEN REGISTRERINGSKODE TIL DENNE SOFTWARE.

Du accepterer, at du kun må distribuere SOFTWAREN på en måde, der overholder alle gældende love i de(n) jurisdiktion(er), hvor du distribuerer SOFTWAREN, herunder, men ikke begrænset til, gældende
begrænsninger vedrørende ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder.

3. BEGRÆNSNINGER

DU må ikke fjerne noget varemærke, handelsnavn, copyright-meddelelse eller anden meddelelse fra SOFTWAREN, og du er ansvarlig for at bevare dem på de kopier, der modtages herunder, og for at gengive dem på enhver sikkerhedskopi af SOFTWAREN eller på enhver del af SOFTWAREN.
af SOFTWAREN eller på nogen del af SOFTWAREN, der er flettet ind i andre programmer eller SITES.

DU må IKKE underlicensere eller overdrage kopier af SOFTWAREN til andre. SOFTWAREN indeholder forretningshemmeligheder. DU må IKKE dekompilere, reverse engineere, disassemble eller på anden måde reducere SOFTWAREN til en menneskeligt læsbar form.
DU MÅ IKKE MODIFICERE, TILPASSE, OVERSÆTTE, UDLEJE, LEASE, LÅNE, videresælge med fortjeneste eller på anden måde TILDELE ELLER OVERFØRE SOFTWAREN ELLER SKABE DERIVATIVE ARBEJDER BASERET PÅ SOFTWAREN ELLER NOGEN DEL deraf uden forudgående skriftligt samtykke fra Sprintbit Software.

4. BESKYTTELSE OG SIKKERHED .
DU accepterer at bruge DIN bedste indsats og at tage alle rimelige skridt til at beskytte SOFTWAREN for at sikre, at ingen uautoriseret person får adgang til den, og at ingen uautoriseret kopi, offentliggørelse, videregivelse eller
distribution helt eller delvist, i nogen form, skal foretages. DU anerkender, at SOFTWAREN indeholder værdifulde fortrolige oplysninger og forretningshemmeligheder, og at uautoriseret brug og/eller kopiering er skadelig for LICENSOR.

5. OPHØR .

a) Denne DISTRIBUTIONSLICENS er gældende, indtil den opsiges. Denne DISTRIBUTIONSLICENS ophører øjeblikkeligt uden varsel fra LICENSOR, hvis DU ikke overholder nogen af dens bestemmelser. LICENSOR kan øjeblikkeligt tilbagekalde og opsige den licens, der er tildelt herunder, ved at give skriftlig meddelelse til DIG, hvis en af følgende begivenheder indtræffer: overtrædelse fra din side af enhver bestemmelse i denne DISTRIBUTIONSLICENS.

b) Ved opsigelse af DISTRIBUTIONSLICENSEN tildelt herunder forbeholder LICENSGIVER sig ret til at tage alle nødvendige retslige skridt for at inddrive eventuelle skader, som LICENSGIVER har pådraget sig.

6. UDGIVERE AF TRYKTE MEDIER

Udgivere af trykte medier, der ønsker at distribuere denne SOFTWARE på CD-ROM eller magnetiske medier i kombination med en bog, skal acceptere alle vilkår i denne DISTRIBUTIONSLICENS og kan desuden levere en kopi af bog/CD-ROM-kombinationen til Sprintbit Software. Kontakt os venligst påinfo@sprintbit.org

7. GENERELT .

Denne DISTRIBUTIONSLICENS vil blive reguleret af og fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i staten Illinois, USA, og skal være til fordel for LICENSGIVER og DIG og deres efterfølgere, overdragere og juridiske repræsentanter. Hvis en bestemmelse i denne DISTRIBUTIONSLICENS af en kompetent domstol anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves i nogen
omfang i henhold til gældende lov, vil denne bestemmelse blive håndhævet i det maksimale omfang, det er tilladt, og de resterende bestemmelser i denne licens vil forblive i fuld kraft og effekt. Alle meddelelser eller anden kommunikation, der skal sendes til LICENSGIVER, skal sendes via e-mail til info@sprintbit.org.


Denne aftale udgør hele aftalen mellem parterne med hensyn til genstanden herfor, og alle tidligere forslag, aftaler, repræsentationer, erklæringer og forpligtelser annulleres og erstattes hermed udtrykkeligt. Denne aftale kan ikke ændres eller suppleres undtagen ved et skriftligt instrument, der er underskrevet af en behørigt bemyndiget repræsentant for LICENSGIVER.

8. OFFENTLIG BRUG .

Hvis SOFTWAREN er licenseret til eller på vegne af Amerikas Forenede Stater, dets agenturer og/eller instrumenter ("U.S. Government"), leveres den med begrænsede rettigheder. Brug, kopiering eller offentliggørelse af den amerikanske regering er underlagt begrænsninger som angivet i afsnit (c)(1)(ii) i Rights in Technical Data and Computer Software-klausulen på
DFARS 252.227-7013 eller underafsnit (c)(1) og (2) i Commercial Computer Software - Restricted Rights i 48 CFR 52.227-19, alt efter hvad der er relevant. Producenten er Sprintbit Software

9. ANERKENDELSE .

VED AT DISTRIBUERE DENNE SOFTWARE ANERKENDER DU, AT DU HAR LÆST DENNE DISTRIBUTIONSLICENS, FORSTÅR DEN OG ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DENS VILKÅR OG BETINGELSER. Hvis DU har spørgsmål vedrørende denne DISTRIBUTIONSLICENS, skal du kontakte LICENSGIVEREN på den adresse, der er angivet ovenfor.

Copyright (c) 2001 - Present Time by Sprintbit Software,
Alle rettigheder forbeholdes.