​Dobrodošli v centru za podporo in pomoč programske opreme Sprintbit

​Distribucijska Licenca

​OBVESTILO

Namestitveno izvršilno datoteko celotne programske opreme Sprintbit Software ("PROGRAMSKA OPREMA") VAM zagotavlja družba Sprintbit Software, ("IZDAJATELJ LICENCIJE") za distribucijo pod naslednjimi pogoji. LICENCIONAR si pridržuje vse pravice, ki VAM niso izrecno dodeljene. LICENCIONAR obdrži lastništvo nad vsemi kopijami PROGRAMSKE OPREME. VSI prevzemate izključno odgovornost za SVOJO distribucijo
PROGRAMSKE OPREME.

POZORNO PREBERITE TA DOKUMENT. POSAMEZNIK ALI SUBJEKT, KI NAMERAVA
DISTRIBUIRATI TO PROGRAMSKO OPREMO ("VI"), SE STRINJA, DA GA BODO ZAVEZOVALI POGOJI TEGA
LICENCE ZA DISTRIBUCIJO. ČE SE NE STRINJATE S POGOJI TE
DISTRIBUCIJSKE LICENCE, VAM JE PREPOVEDANO DISTRIBUIRATI TO PROGRAMSKO OPREMO.

1. VLASTNIŠTVO

Ta PROGRAMSKA OPREMA ter z njo povezane avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine so izključna last družbe Sprintbit Software, , in/ali njenih dobaviteljev. NE pridobite nobenega lastništva, pravice ali deleža v programski opremi, razen
razen pravic DISTRIBUCIJSKE LICENCE, ki so podeljene v tem dokumentu.

2. LICENCA ZA DISTRIBUCIJO

DOVOLJENJE ZA DISTRIBUCIJO VAM je podeljeno v omejenem obsegu, neizključno in preklicljivo, in sicer samo za naslednje:

izdelati popolne in nespremenjene kopije samo namestitvenega izvršnega programa preizkusne različice te PROGRAMSKE OPREME, kot je objavljena na spletnih straneh podjetja Sprintbit Software, , v strojno berljivi obliki za distribucijo tretji osebi izključno
za namen ocenjevanja za nakup s strani tretje osebe, pod pogojem, da se celotna vsebina različice TRIAL kopira v celoti z informacijami o plačilu, avtorskih pravicah in blagovni znamki. Čeprav se PROGRAMSKA OPREMA ne sme prodajati, se lahko zaračuna pristojbina za distribucijo za storitev zagotavljanja te PROGRAMSKE OPREME drugim v fizični obliki, na CD-ROM ali
magnetnih medijih (tj. zaračunavanje samo za medije in storitve razmnoževanja). Ta PROGRAMSKA OPREMA je zaščitena z zakoni Združenih držav Amerike o avtorskih pravicah in določbami mednarodnih pogodb. Ta PROGRAMSKA OPREMA in dokumentacija sta
Avtorske pravice (c) 2001-2010 družbe Sprintbit Software, vse pravice pridržane.
Po vsem svetu.

STRINJATE SE, DA NE BOSTE DISTRIBUIRALI REGISTRIRANE RAZLIČICE TE
PROGRAMSKE OPREME NITI NE BOSTE DISTRIBUIRALI NOBENE REGISTRACIJSKE KODE ZA TO PROGRAMSKO OPREMO.

Strinjate se, da boste programsko opremo distribuirali samo na način, ki je skladen z vsemi veljavnimi zakoni v jurisdikciji(-ah), v kateri(-ih) distribuirate programsko opremo, med drugim z veljavnimi zakoni
omejitve v zvezi z avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine.

3. OMEJITVE

Z PROGRAMSKE OPREME ne smete odstraniti nobene blagovne znamke, trgovskega imena, obvestila o avtorskih pravicah ali drugega obvestila in ste odgovorni za njihovo ohranitev na kopijah, prejetih v skladu s tem sporazumom, ter za njihovo reprodukcijo na vseh varnostnih kopijah
PROGRAMSKE OPREME ali na katerem koli delu PROGRAMSKE OPREME, ki je združen v druge programe ali spletne strani.

NE smete podeljevati podlicenc ali dodeljevati kopij PROGRAMSKE OPREME drugim. PROGRAMSKA OPREMA vsebuje poslovne skrivnosti. PROGRAMSKE OPREME NE smete dekompilirati, predelati, razstaviti ali kako drugače zmanjšati v človeku berljivo obliko.
PROGRAMSKE OPREME NE MORATE MODIFICIRATI, PRILAGODITI, PRENOSITI, ODDAJATI V NAJEM, NAJEMATI, POSODITI, PRODAJATI ZA ZASLUGO ALI DRUGO PRENOSITI ALI IZDELATI DERIVATIVNIH DEL NA PODLAGI PROGRAMSKE OPREME ALI NJIHOVEGA DELA brez predhodnega pisnega soglasja družbe Sprintbit Software.

4. ZAŠČITAIN VARNOST .
Soglašate, da si boste po svojih najboljših močeh prizadevali in sprejeli vse razumne ukrepe za zaščito PROGRAMSKE OPREME, da bi zagotovili, da do nje ne bo imela dostopa nobena nepooblaščena oseba in da ne bo prišlo do nepooblaščenega kopiranja, objave, razkritja ali
distribucija v celoti ali delno, v kakršni koli obliki. VI se zavedate, da PROGRAMSKA OPREMA vsebuje dragocene zaupne informacije in poslovne skrivnosti ter da sta nepooblaščena uporaba in/ali kopiranje škodljiva za LASTNIKA.

5. PRENEHANJE .

a) Ta DISTRIBUCIJSKA LICENCA velja do preklica. Ta DISTRIBUCIJSKA LICENCA preneha veljati takoj, brez predhodnega obvestila LICENCIONARJA, če VAM ne uspe izpolniti katere koli od njenih določb. LASTNIK lahko takoj prekliče in odpove licenco, podeljeno na podlagi te pogodbe, s pisnim obvestilom VAM, če pride do katerega koli od naslednjih dogodkov: če VSI kršite katero koli določbo te DISTRIBUCIJSKE LICENCE.

b) Po prenehanju veljavnosti LICENCE ZA DISTRIBUCIJO, podeljene na podlagi tega sporazuma, si LICENCIONAR pridržuje pravico, da sproži vse potrebne pravne ukrepe za izterjavo morebitne škode, ki je nastala LICENCIONARJU.

6. IZDAJATELJI TISKANIH MEDIJEV

Izdajatelji tiskanih medijev, ki želijo distribuirati to PROGRAMSKO OPREMO na CD-ROM-u ali magnetnem mediju v kombinaciji s knjigo, se morajo strinjati z vsemi pogoji te DISTRIBUCIJSKE LICENCE, poleg tega pa lahko podjetju Sprintbit Software zagotovijo kopijo kombinacije knjige in CD-ROM-a. Obrnite se na nas na naslov info@sprintbit.org.

7. SPLOŠNO .

To DISTRIBUCIJSKO LICENCO urejajo in razlagajo zakoni zvezne države Illinois, ZDA, in je v korist IZDAJALCA in VAS ter njunih pravnih naslednikov, pooblaščencev in zastopnikov. Če pristojno sodišče katero koli določbo te DISTRIBUCIJSKE LICENCE razglasi za neveljavno ali neizvršljivo za katero koli
v skladu z veljavno zakonodajo, bo ta določba uveljavljena v največjem dovoljenem obsegu, ostale določbe te licence pa bodo ostale v celoti veljavne in učinkovite. Vsa obvestila ali druga sporočila, ki jih je treba poslati LICENCIONARJU, je treba poslati po elektronski pošti na naslovinfo@sprintbit.org.

Ta pogodba predstavlja celoten sporazum med strankama glede predmeta te pogodbe, vsi predhodni predlogi, sporazumi, izjave in zaveze pa so s tem izrecno razveljavljeni in nadomeščeni. Te pogodbe ni mogoče spremeniti ali dopolniti, razen s pisnim instrumentom, ki ga izvrši ustrezno pooblaščeni uslužbenec IZDAJATELJA.

8. VLADNA UPORABA .

Če je PROGRAMSKA OPREMA licencirana za ali v imenu Združenih držav Amerike, njihovih agencij in/ali inštrumentov ("Vlada ZDA"), je opremljena z omejenimi pravicami. Za uporabo, razmnoževanje ali razkritje s strani vlade ZDA veljajo omejitve, kot so določene v pododstavku (c)(1)(ii) klavzule o pravicah na tehničnih podatkih in računalniški programski opremi na
DFARS 252.227-7013 ali pododstavkih (c)(1) in (2) klavzule Komercialna računalniška programska oprema - omejene pravice v 48 CFR 52.227-19, kot je ustrezno. Proizvajalec je Sprintbit Software

9. POTRDITEV .

Z DISTRIBUCIJO TE PROGRAMSKE OPREME POTRJUJETE, DA STE PREBRALI TO LICENCO ZA DISTRIBUCIJO, JO RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA VAS ZAVEZUJEJO NJENI POGOJI. Če imate v zvezi s to DISTRIBUCIJSKO LICENCO kakršna koli vprašanja, se obrnite na LICENCIONARJA na zgoraj navedeni naslov.

Avtorske pravice (c) 2001 - Present Time by Sprintbit Software,
Vse pravice pridržane.