​Welkom bij het Sprintbit software ondersteunings - en hulpcentrum

​Distributie Licentie

​KENNISGEVING

De installatie executable van alle Sprintbit Software ("SOFTWARE") software wordt aan U geleverd door Sprintbit Software, ("LICENTIEVERSTREKKER") voor distributie alleen onder de volgende voorwaarden. De LICENTIEVERSTREKKER behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan U zijn verleend. LICENTIEVERSTREKKER behoudt het eigendom van alle kopieën van de SOFTWARE zelf. U aanvaardt als enige de verantwoordelijkheid voor UW distributie
van de SOFTWARE.

LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG. HET INDIVIDU OF DE ENTITEIT DIE VAN PLAN IS OM
DEZE SOFTWARE TE DISTRIBUEREN ("U") GAAT ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE
DISTRIBUTIELICENTIE. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE
DISTRIBUTIELICENTIE, IS HET VERBODEN OM DEZE SOFTWARE TE VERSPREIDEN.

1. EIGENDOM

Deze SOFTWARE en de bijbehorende auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten, zijn het exclusieve eigendom van Sprintbit Software, en/of haar leveranciers. U verkrijgt geen titel, recht of belang in de SOFTWARE anders dan
dan de hierin verleende DISTRIBUTIE LICENTIE rechten.

2. DISTRIBUTIELICENTIE

U wordt een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare DISTRIBUTIE LICENTIE verleend om uitsluitend het volgende te doen:

Maak volledige en ongewijzigde kopieën van alleen het installatie executable van de TRIAL versie van deze SOFTWARE zoals vrijgegeven op de website(s) van Sprintbit Software, in machine-leesbare vorm voor distributie aan een derde partij uitsluitend
uitsluitend voor evaluatiedoeleinden voor aankoop door de derde, op voorwaarde dat de volledige inhoud van de TRIAL-versie in zijn geheel wordt gekopieerd met vermelding van betaling, auteursrecht en handelsmerkinformatie. Hoewel de SOFTWARE niet verkocht mag worden, kan een distributievergoeding in rekening worden gebracht voor de dienst van het leveren van deze SOFTWARE aan anderen op fysieke, CD-ROM of
magnetische media (d.w.z. alleen kosten in rekening brengen voor de media en duplicatiediensten). Deze SOFTWARE is beschermd onder de wetten op het auteursrecht van de Verenigde Staten en internationale verdragsbepalingen. Deze SOFTWARE en documentatie is
Copyright (c) 2001 - 2010 door Sprintbit Software, Alle rechten voorbehouden
Wereldwijd.

U STEMT ERMEE IN DAT U GEEN GEREGISTREERDE VERSIE VAN DEZE
SOFTWARE ZULT DISTRIBUEREN, NOCH EEN REGISTRATIECODE VOOR DEZE SOFTWARE ZULT DISTRIBUEREN.

U stemt ermee in dat u de SOFTWARE alleen zult distribueren op een manier die voldoet aan alle toepasselijke wetten in de jurisdictie(s) waarin u de SOFTWARE distribueert, inclusief, maar niet beperkt tot, toepasselijke
beperkingen met betrekking tot auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

3. BEPERKINGEN

U zult geen handelsmerk, handelsnaam, auteursrecht of andere kennisgeving van de SOFTWARE verwijderen, en bent verantwoordelijk voor het behoud ervan op de kopieën die u ontvangt in het kader van deze overeenkomst en voor de reproductie ervan op elke reservekopie van de SOFTWARE of op elke andere reservekopie van de SOFTWARE.
van de SOFTWARE of op enig deel van de SOFTWARE dat is samengevoegd in andere programma's of SITES.

Je mag GEEN sublicentie verlenen of kopieën van de SOFTWARE aan anderen overdragen. De SOFTWARE bevat handelsgeheimen. JIJ mag de SOFTWARE NIET decompileren, onderwerpen aan reverse-engineering, demonteren of op andere wijze terugbrengen tot een door mensen leesbare vorm.
JIJ MAG DE SOFTWARE NIET MODIFICEREN, AANPASSEN, OVERDRUKKEN, HUREN, LENEN, VERKOPEN VOOR HET PROFIT, OF ANDERSWIJS OVERDRUKKEN OF OVERDRUKKEN OF DERIVATIEVE WERKEN CREËREN OP BASIS VAN DE SOFTWARE OF EEN DEEL DAARVAN, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sprintbit Software.


4. BESCHERMING EN BEVEILIGING .
U stemt ermee in UW uiterste best te doen en alle redelijke stappen te ondernemen om de SOFTWARE te beveiligen om te verzekeren dat onbevoegden er geen toegang toe hebben en dat onbevoegden de SOFTWARE niet kopiëren, publiceren, openbaar maken of
gehele of gedeeltelijke distributie, in welke vorm dan ook, plaatsvindt. U erkent dat de SOFTWARE waardevolle vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen bevat en dat ongeoorloofd gebruik en/of kopiëren schadelijk is voor LICENTOR.

5. BEËINDIGING .

a) Deze DISTRIBUTIE LICENTIE is van kracht totdat deze beëindigd wordt. Deze DISTRIBUTIE LICENTIE zal onmiddellijk worden beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving door de LICENTIEVERSTREKKER als U niet voldoet aan een van de bepalingen. De LICENTIEVERSTREKKER kan de hieronder verleende licentie onmiddellijk intrekken en beëindigen door U hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen als één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: schending door U van enige bepaling van deze DISTRIBUTIELICENTIE.

b) Bij beëindiging van de hieronder verleende DISTRIBUTIE LICENTIE behoudt LICENTIEVERSTREKKER zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen die nodig zijn om de door LICENTIEVERSTREKKER geleden schade te verhalen.

6. UITGEVERS VAN GEDRUKTE MEDIA

Uitgevers van gedrukte media die deze SOFTWARE willen distribueren op CD-ROM of magnetische media in combinatie met een boek moeten akkoord gaan met alle voorwaarden van deze DISTRIBUTIE LICENTIE en bovendien een kopie van de boek/CD-ROM combinatie verstrekken aan Sprintbit Software. Neem hiervoorcontact met ons opinfo@sprintbit.org

7. ALGEMEEN .

Deze DISTRIBUTIE LICENTIE zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Illinois, VS, en zal ten goede komen aan de licentiegever en U en hun opvolgers, rechtverkrijgenden en wettelijke vertegenwoordigers. Als een bepaling van deze DISTRIBUTIE LICENTIE door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, in welke mate dan ook, onder de toepasselijke wetgeving, dan zal die bepaling ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard.
in enige mate ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht onder de toepasselijke wetgeving, zal die bepaling worden afgedwongen voor zover maximaal is toegestaan en blijven de overige bepalingen van deze Licentie volledig van kracht. Alle kennisgevingen of andere mededelingen die naar de LICENTOR moeten worden gestuurd, moeten per e-mail worden verzonden naar info@sprintbit.org.

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan, en alle voorgaande voorstellen, overeenkomsten, verklaringen, uitspraken en verbintenissen worden hierbij uitdrukkelijk geannuleerd en vervangen. Deze overeenkomst kan enkel gewijzigd worden door een schriftelijke akte ondertekend door een daartoe bevoegde functionaris van LICENTOR.

8. OVERHEIDSGEBRUIK .

Indien de SOFTWARE in licentie wordt gegeven voor of ten behoeve van de Verenigde Staten van Amerika, haar instanties en/of organisaties ("Amerikaanse overheid"), wordt deze voorzien van Beperkte Rechten. Gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking door de Amerikaanse overheid is onderworpen aan beperkingen zoals uiteengezet in subparagraaf (c)(1)(ii) van de clausule Rechten op technische gegevens en computersoftware op
DFARS 252.227-7013 of subparagrafen (c)(1) en (2) van de Commercial Computer Software - Restricted Rights in 48 CFR 52.227-19, zoals van toepassing. Fabrikant is Sprintbit Software

9. ERKENNING .

DOOR DEZE SOFTWARE TE DISTRIBUEREN, ERKENT U DAT U DEZE DISTRIBUTIELICENTIE HEBT GELEZEN, DEZE BEGRIJPT EN ERMEE AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN ERVAN. Mocht U vragen hebben over deze DISTRIBUTIE LICENTIE, neem dan contact op met de LICENTIEVERSTREKKER op het hierboven vermelde adres.

Copyright (c) 2001 - Huidige tijd door Sprintbit Software,
Alle rechten voorbehouden.