​Добре дошли в Центъра за поддръжка и помощ на софтуера Sprintbit

​ЛИЦЕНЗ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

​ЗАБЕЛЕЖКА
Инсталационният изпълним файл на целия софтуер на Sprintbit Software ("СОФТУЕР") Ви се предоставя от Sprintbit Software, ("ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ") за разпространение само при следните условия. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ си запазва всички права, които не са изрично предоставени на ВАС. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ запазва собствеността си върху всички копия на самия СОФТУЕР. ВИЕ поемате изключителна отговорност за разпространението си
на СОФТУЕРА.

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ ДОКУМЕНТ. ФИЗИЧЕСКОТО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, КОЕТО ВЪЗНАМЕРЯВА ДА
ДА РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ ТОЗИ СОФТУЕР ("ВИЕ") СЕ СЪГЛАСЯВА ДА БЪДЕ ОБВЪРЗАНО С УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ
ЛИЦЕНЗ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА НА ТОЗИ
ЛИЦЕНЗА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ВИ СЕ ЗАБРАНЯВА ДА РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ ТОЗИ СОФТУЕР.

1. СОБСТВЕНОСТ

Този СОФТУЕР и свързаните с него авторски права и права на интелектуална собственост са изключителна собственост на Sprintbit Software, , и/или на неговите доставчици. ВИЕ не придобивате никаква собственост, право или интерес върху СОФТУЕРА, освен
освен предоставените тук права на ЛИЦЕНЗ за разпространение.

2. ЛИЦЕНЗ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

ДАВАТЕ ограничена, неизключителна, отменяема ЛИЦЕНЗИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ само за следното:

да правите пълни и немодифицирани копия само на инсталационния изпълним файл на ТРИАЛНАТА версия на този СОФТУЕР, както е публикуван на уебсайта(ите) на Sprintbit Software, , в машинночитаема форма за разпространение на трета страна единствено
с цел оценка за закупуване от третата страна, при условие че цялото съдържание на ТРИАЛНАТА версия се копира изцяло с информация за плащане, авторско право и търговска марка. Въпреки че СОФТУЕРЪТ не може да бъде продаван, може да се начислява такса за разпространение за услугата по предоставяне на този СОФТУЕР на други лица на физически носител, CD-ROM или
магнитен носител (т.е. таксуване само за носителя и услугите по дублиране). Този СОФТУЕР е защитен от законите за авторското право на Съединените щати и разпоредбите на международните договори. Този СОФТУЕР и документация са
Copyright (c) 2001 - 2010 by Sprintbit Software, Всички права запазени.
В световен мащаб.

ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ НЯМА ДА РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ РЕГИСТРИРАНА ВЕРСИЯ НА ТОЗИ
СОФТУЕР, НИТО ДА РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ КАКЪВТО И ДА Е РЕГИСТРАЦИОНЕН КОД ЗА ТОЗИ СОФТУЕР.

Вие се съгласявате, че ще разпространявате СОФТУЕРА само по начин, който е в съответствие с всички приложими закони в юрисдикцията(ите), в която(ито) разпространявате СОФТУЕРА, включително, но не само, с приложимите
ограничения, отнасящи се до авторското право и други права на интелектуална собственост.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ

ВИЕ нямате право да премахвате от СОФТУЕРА никакви търговски марки, търговски имена, бележки за авторски права или други бележки и носите отговорност за тяхното запазване върху копията, получени по настоящия договор, и за възпроизвеждането им върху всяко резервно копие
на СОФТУЕРА или на всяка част от СОФТУЕРА, обединена в други програми или САЙТОВЕ.

НЕ можете да предоставяте сублиценз или да преотстъпвате копия на СОФТУЕРА на други лица. СОФТУЕРЪТ съдържа търговски тайни. ВИЕ НЕ можете да декомпилирате, да извършвате обратно инженерство, да разглобявате или по друг начин да свеждате СОФТУЕРА до форма, удобна за четене от човек.
НЕ МОЖЕТЕ ДА МОДИФИЦИРАТЕ, АДАПТИРАТЕ, ТРАНСЛАТИРАТЕ, НАЕМАТЕ, ЛИЗИНГВАТЕ, ЗАЕМАТЕ, ПРЕПРОДАВАТЕ с цел печалба, ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ДА ПРЕДОСТАВЯТЕ ИЛИ ПРЕДАВАТЕ СОФТУЕРА, ИЛИ ДА СЪЗДАВАТЕ ДЕРИВАТИВНИ РАБОТИ, ОСНОВАНИ НА СОФТУЕРА ИЛИ НА НЯКАКВА ЧАСТ ОТ НЕГО, без предварителното писмено съгласие на Sprintbit Software.

4. ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ.
ВИЕ се съгласявате да положите максимални усилия и да предприемете всички разумни стъпки за защита на СОФТУЕРА, за да гарантирате, че никое неоторизирано лице няма да има достъп до него и че няма да има неоторизирано копие, публикация, разкриване или
разпространение изцяло или частично, под каквато и да е форма. ВИЕ потвърждавате, че СОФТУЕРЪТ съдържа ценна поверителна информация и търговски тайни и че неоторизираното използване и/или копиране е във вреда на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ.

5. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

а) Този ЛИЦЕНЗ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ е в сила до прекратяването му. Настоящият ЛИЦЕНЗ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ се прекратява незабавно, без предизвестие от страна на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, ако ВИЕ не спазвате някоя от неговите разпоредби. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ може незабавно да отмени и прекрати лиценза, предоставен по този договор, като Ви уведоми писмено, ако настъпи някое от следните събития: нарушение от Ваша страна на някоя от разпоредбите на този ЛИЦЕНЗ ЗА ДИСТРИБЮЦИЯ.

б) При прекратяване на ЛИЦЕНЗА ЗА ДИСТРИБУЦИЯ, предоставен съгласно настоящия документ, ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ си запазва правото да предприеме всички необходими правни действия за възстановяване на всички вреди, понесени от ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ.

6. ИЗДАТЕЛИ НА ПЕЧАТНИ МЕДИИ

Издателите на печатни медии, които желаят да разпространяват този СОФТУЕР на CD-ROM или магнитен носител в комбинация с книга, трябва да се съгласят с всички условия на този ЛИЦЕНЗ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ и освен това могат да предоставят копие от комбинацията книга/CD-ROM на Sprintbit Software. Моля, свържете се с нас на info@sprintbit.org

7. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Този ЛИЦЕНЗ ЗА ДИСТРИБЮЦИЯ се урежда и тълкува в съответствие със законите на щата Илинойс, САЩ, и е в полза на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ и ВАС, както и на техните наследници, правоприемници и законни представители. Ако някоя от разпоредбите на този ЛИЦЕНЗ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ бъде призната от съд с компетентна юрисдикция за невалидна или неприложима за
степен съгласно приложимото право, тази разпоредба ще бъде изпълнена в максимално допустимата степен, а останалите разпоредби на този Лиценз ще останат в пълна сила и действие. Всички известия или други съобщения, които трябва да бъдат изпратени на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, трябва да бъдат изпратени по електронна поща на адрес info@sprintbit.org

Настоящото Споразумение представлява цялостното споразумение между страните по отношение на предмета на настоящото споразумение и всички предишни предложения, споразумения, декларации, изявления и ангажименти с настоящото изрично се отменят и заместват. Настоящото споразумение не може да бъде променяно или изменяно, освен с писмен документ, изготвен от надлежно упълномощен служител на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ.

8. ПРАВИТЕЛСТВЕНА УПОТРЕБА.

Ако СОФТУЕРЪТ е лицензиран за или от името на Съединените американски щати, техните агенции и/или органи ("Правителството на САЩ"), той се предоставя с ограничени права. Използването, дублирането или разкриването от Правителството на САЩ подлежи на ограниченията, посочени в подточка (в)(1)(ii) на клаузата за правата върху технически данни и компютърен софтуер в
DFARS 252.227-7013 или подточки (c)(1) и (2) от клаузата "Търговски компютърен софтуер - ограничени права" в 48 CFR 52.227-19, според случая. Производител е Sprintbit Software

9. ПОТВЪРЖДЕНИЕ.

КАТО РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ ТОЗИ СОФТУЕР, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, РАЗБИРАТЕ ГО И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С НЕГОВИТЕ УСЛОВИЯ. Ако имате някакви въпроси относно този ЛИЦЕНЗ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, свържете се с ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ на посочения по-горе адрес.

Авторско право (c) 2001 - Сегашно време от Sprintbit Software,
Всички права запазени.